Noclegi, tanie domki letniskowe w górach, nad morzem, jeziorem, całoroczne domki Brda

Regulamin świadczenia usług

przez Polbooking dla Klienta

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

     Stosunki prawne pomiędzy Polbookinga Klientem podlegają przepisom

   Kodeksu Cywilnego oraz postanowieniom niniejszych ogólnych warunków.

I ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy - Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej  „Polbooking” następuje z chwilą wysłania formularza rezerwacyjnego z danymi niezbędnymi do wypełnienia, udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym, zapoznaniem się z regulaminem oraz z chwilą wpłacenie zadatku.

 

II. WARUNKI REZYGNACJI

1.Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym uczestnik nie wykonał czynności określonej w Umowie-Zgłoszeniu, takiej jak:

 § uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy w terminie wskazanym przez Polbooking

 § dostarczenie wymaganych dokumentów,

 § dzień rozpoczęcia imprezy – jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po  stronie „Polbooking” w tym m.in. z powodu

§ wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia 

§ granicy (paszport, wiza itp.)

§ niedotrzymanie przez uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów

§ nieprzybycie lub spóźnienie się na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)

§ nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym w programie lub na voucherze

§ choroby i innych przypadków losowych

§ uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.

 

3. Uczestnik traci wpłacony zadatek oraz zobowiązuje się do zapłacenia następujących opłat:

§ opłaty manipulacyjnej w wysokości 200,00zł od osoby przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 30% ceny imprezy przy rezygnacji pomiędzy 29 – 21 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 50% ceny imprezy przy rezygnacji między 20 – 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 70% ceny imprezy przy rezygnacji między 14 – 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy

§ 100% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz w przypadku nie zgłoszenia się na miejsce

§ zbiórki lub nieprzybycia do miejsca realizacji imprezy.


 

III. REALIZACJA ZGŁOSZENIA

1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien posiadać ważny dokument tożsamości celem ewentualnego przedłożenia w miejscu pobytu.

2.„Polbooking” nie jest odpowiedzialne za przebieg imprezy, zgodność z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Polbooking jedynie odstępuje za określoną opłatą ilość miejsc, które zarezerwowano spośród tych jakimi dysponuje. W myśl ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 wraz z późniejszymi zmianami, Polbooking jedynie pośredniczy w sprzedaży miejsc noclegowych na określone z góry terminy. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy u właścicieli obiektów typu hotelarskiego.


3.Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u sprzedającego ( właściciela obiektu noclegowego) wraz z udokumentowaną okolicznościom zdarzeń. Polbooking ma czas do 30 dni od dnia zakończenia pobytu Gości w obiekcie noclegowym na rozpatrzenie reklamacji.


4.„Polbooking” nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie innych okoliczności, siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika.


5.„Polbooking” nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.


6.Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. Od uczestników na poczet ich pobytu  może zostać pobrana kaucja ustalona indywidualnie. Wpłacona kwota zostaje zwrócona w chwili wykwaterowania i zdania obiektu w stanie niepogorszonym. 


7.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa przewozowego w trakcie trwania imprezy.


8. W przypadku imprez dla grup zorganizowanych uczestnicy zobowiązani są do uzupełnienia brakujących danych (tj, seria i numery dowodów osobistych, paszportów, nr pesel,  adresu zamieszkania oraz kontaktowego numeru telefonu) najpóźniej do 2 dni przed data rozpoczęcia imprezy pod rygorem odmówienia uczestnictwa w imprezie Polbooking bez zwrotu kosztów za imprezę.

 

 

 

IV Zameldowanie i okres pobytu

1.Zameldowanie i zakwaterowanie Gościa następuje w dniu przyjazdu przez właściciela obiektu typu hotelarskiego (zwanego dalej potocznie obiektem noclegowym) lub poprzez osoby tam pracujące.

2.Aktu meldunku dokonuje się na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy i wydania kluczy. Na miejscu może zostać pobrana kaucja zwrotna ( dot. pobytu grup)

3.Wymeldowanie gości i ewentualny zwrot kaucji następuje po zdaniu pokoi i kluczy u gospodarzy domu.

4.Doba hotelowa trwa zazwyczaj  od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego, chyba że zewnętrzne przepisy stanowią inaczej.

5.Przedłużenie pobytu przez gościa obiektu noclegowego  poza okres wskazany w procesie rezerwacji jest możliwe tylko w przypadku, gdy obiekt  posiada wolne miejsca w danym terminie.

6. Każdy gość zobowiązuje się do zapłaty z góry opłaty klimatycznej ( opłata ta nie powinna przekroczyć 3,00zl za każdy dzień pobytu) – art.17Ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.121poz. 844 chyba, że kwota ta została wcześniej uwzględniona w zestawieniu cenowym.

Znajdź domek

Miejscowość:

Województwo:

Położenie: